1. LOKALNA DEMOKRACIJA

INTACT: Međunarodna mreža gradova – aktivno građanstvo i bratimljenje gradova (2010 – 2011)

Su-financirano sredstvima Europske unije, program Europa za gra�ane

 

europeforcitizenslogoalda_logo_2

 

Svrha projekta je uspostavljanje i razvoj Međuregionalne mreže kojoj su ciljevi: razmjena dobrih praksi, promoviranje inovativnosti i know-how kroz mulitpliciranje odnosa između gradova diljem Europe u kontekstu mreže Agencija lokalne dmeokracije. Projektom će se ojačati veze gradova sudionika koji su osobito uključeni u teme sudjelovanja građana i u promoviranje vrijednosti EU-e u procesu europskih integracija.

INTACT_logo_small 

Opći ciljevi:

  • Jačanje sudjelovanja građana i interakcija s lokalnim i europskim institucijama kroz rasprave o unapređenju građanskog sudjelovanja u javnom životu na lokalnom nivou.
  • Podizanje svijesti o zajedničkim EU vrijednostima poput demokracije i sudjelovanja te tako promoviranje aktivnog europskog građanstva i europskog identitet. Zajedničkim sudjelovanjem država članica i država pristupnica, promovira se zajednički identitet u proširenoj Europi.
  • Promoviranje uključenje građana u procese donošenja odluka u EU-i kroz lokalnu demokraciju. Osvješćivanjem običnih građana o njihovoj odgovornosti i moći koju mogu zadržati, dati im veći osjećaj vlasništva nad EU-om.
  • S obzirom na raznolikost sudionika, projekt podrazumijeva interkulturalni dijalog te će se tako uspostaviti mreža koja promovira interkulturalni dijalog.

Jedan od važnijih očekivanih rezultata projekta je uspostavljanje Mreže gradova koja potiče bratimljenje gradova kao sredstvo dugoročne suradnje, osobito u području sudjelovanja građana. Rezultirati će stvaranjem mreže širokog spektra koja će mulitplicirati ugovore o suradnji. Osobita pozornost je na procesu europskih integracija, fokusirajući se na istočno-zapadnu suradnju.

Aktivnosti:

1. Međunarodna studijska posjeta

2. Lokalne Radne skupine

3. Međunarodna ljetna škola za mlade

4. Kampanja za podizanje svijesti i informiranje

5. Aktivnosti za razvijanje politika

Nak raju projekt će se proizvesti CD rom koji će sadržavati sve korake za uspostavljenje mreže i dobrobiti gradova partnera. CD će se podijeliti lokalnim vlastima u državama sudionicama te će tako služiti kao praktični instrument za poticanje sličnih aktivnosti na lokalnom nivou.

Nositelj projekta: Asocijacija Agencija lokalne demokracije - Francuska

Partneri projekta:

Hrvatska: Agencija lokalne demokracije Sisak, Sisačko-moslavačka županija, Grad Hrvatska Kostajnica, Općina Dvor

Makedonija: Gradovi Bogovinje, Vinica, Aerodrom, Chashka, Veles, Delchevo

Malta: Udruženje lokalnih vijeća

Rumunjska: Gradovi Vulcan, Slobozia, Braila

Italija: Institut Puglie za društvena i ekonomska istraživanja, Grad Nardo, Grad Monfalcone, Grad Brindisi

Bugarska: Grad Silistra

Francuska: Pays Vichy-Auvergne

LETAK projekta

Studijska posjeta Sisku, 8.-9. lipanj 2010. 

Sisački volonteri na Ljetnoj školi u Strasbourgu, srpanj 2011.