ZAŽELI – Trajni javni poziv za iskaz interesa za uključenje korisnika u projekt „Tkanje solidarnosti“

5. lipnja 2024.

Sisak, 5. lipnja 2024.

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, KLASA: 980-01/23-01/01, UR. BROJ: 524-06-03-01-01/1-23-1 od 3. siječnja 2024. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0484 za projekt „Tkanje solidarnosti“, potpisanog dana 30. siječnja 2024. godine, Agencija lokalne demokracije Sisak objavljuje

TRAJNI JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

ZA UKLJUČENJE KORISNIKA U PROJEKT

„Tkanje solidarnosti“ na području Grada Siska

Trajni javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u  projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu „Tkanje solidarnosti“ kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Zainteresirani sudionici koji se prijave na Trajni javni poziv bit će stavljeni na rezervnu listu korisnika te će im se usluga početi pružati u trenutku mogućnosti i potrebe, odnosno kada se oslobodi mjesto na listi korisnika koji već primaju uslugu.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i ) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i ) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i ) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 112  starijih osoba i osoba s invaliditetom s područja grada Siska.

Pružanje usluge započelo je 1. travnja 2024. godine, te traje do 31. prosinca 2026. godine.

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE PROJEKTA

Na Trajni javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti ciljne skupine ovog Trajnog javnog poziva odnosno osobe starije od   65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

Osobe starije od 65 godina:

 • koje su starije od 65 godina na dan ulaska u projektnu aktivnost 
 • koje žive u samačkom kućanstvu i čiji mjesečni prihod ne prelazi iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (informativni iznos: 1.023,71 € za travanj 2024., isplata u svibnju 2024.),
 • koje žive u dvočlanom kućanstvu, a ukupni prihod kućanstva ne prelazi iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke (informativni iznos: 1.706,18 € za travanj 2024., isplata u svibnju 2024.),
 • koje žive u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog poziva, a ukupni prihod kućanstva ne prelazi iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke (informativni iznos: 2.559,27 € za travanj 2024., isplata u svibnju 2024.),
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Odrasle osobe s invaliditetom:

 • koje su starije od 18 godina na dan ulaska u projektnu aktivnost 
 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju (ali mogu) obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva, i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Trajni javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju:

 1. Osobe starije od 65 godina:
  1. Preslika osobne iskaznice ili putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika, i
  2. Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka, ne starija od 10 dana (u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva),
  3. Izjavu o broju članova kućanstva i visini mjesečnih prihoda, i
  4. ispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu, i
  5. Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.
 1. Odrasle osobe s invaliditetom:
  1. Preslika osobne iskaznice ili putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika, i
  2. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti, i
  3. Izjava o broju članova kućanstva i visini mjesečnih prihoda
  4. ispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu, i
  5. Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.

Obavezno: Prijavni obrazac, Izjava o broju članova kućanstva i Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka su prilog ovom Pozivu, ali ih se može i osobno preuzeti u uredu Agencije lokalne demokracije Sisak na adresi Mihanovićeva obala 1, Sisak, u vremenu: utorak – petak, od 9:00 do 15:00 sati.

NAPOMENA: ALD Sisak će slati na provjeru popis pripadnika ciljane skupine Hrvatskom Zavodu za socijalni rad da osoba ne koristi uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža osobni asistenti ili čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijave na Trajni javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 6. lipnja 2024. do 31. listopada 2026. do 15:00 sati.  Prijava sa potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom ili osobno predati od ponedjeljak do petka u vremenu od 9:00 do 15:00 sati, na adresu;

Agencija lokalne demokracije Sisak

Mihanovićeva obala 1

44000 Sisak

NAČIN ODABIRA SUDIONIKA U PROJEKTU

Nakon zaprimanja svih iskaza interesa sa pripadajućom dokumentacijom zaprimljenih u roku, napravit će se odabir sudionika koji će biti uključeni u projekt.

Odabir će se provesti temeljem osnovnog kriterija – dokazane pripadnosti ciljnoj skupini te ukoliko bude potrebe  temeljem dodatnog kriterija.

Kriterij: Dokazana pripadnost ciljnoj skupini

U trenutku prijave, kako bi se osobu koja je podnijela iskaz interesa, moglo odabrati za sudjelovanje u projektu potrebno je da u svom Iskazu interesa, odnosno Prijavnom obrascu za sudjelovanje u projektu i priloženom dokaznom dokumentacijom dokaže da je pripadnik ciljne skupine odnosno da ispunjava uvjete (uvjete za ciljnu skupinu propisane Pozivom SF.3.4.11.01.) opisane iznad pod stavkom Dokazna dokumentacija.

Osobe koje su zadovoljile osnovni kriterij, ulaze u daljnji proces odabira te se dodaju na rezervnu listu korisnika za područje grada Siska, a prema datumu i vremenu zaprimanja prijava na Trajni javni poziv za iskaza interesa. Prednost će imati osobe čiji su Iskazi interesa ranije zaprimljeni. Za prijave na Trajni javni poziv za iskaz interesa koje imaju zadovoljen osnovni kriterij, te isti datum i vrijeme zaprimanja, prednost prilikom odabira imat će osobe koje imaju manje mjesečne prihode.

Agencija lokalne demokracije Sisak će sa svakom prijavom na Trajni javni poziv ažurirati rezervnu listu korisnika za pružanje usluge te ćemo ih biti slobodni kontaktirati ukoliko će postojati potreba zamjene prvotno odabranih korisnika.

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog  poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta „Tkanje solidarnosti“ SF.3.4.11.01.0484, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Sve dodatne upite vezane uz Javni poziv za iskaz interesa i program Zaželi možete kontaktirati Martinu Kovačević na e-mail: financije@Lda-sisak.hr ili na broj mobitela: 099 546 8486.

Predsjednica Agencije lokalne demokracije Sisak:

Paula Raužan

Prilozi:

 • Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu
 • Izjava o broju članova kućanstva i visini mjesečnih prihoda
 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Traži

Arhiva

Registriraj se i primaj novosti

Nove objave