Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Siska

18. ožujka 2022.

Gradsko vijeće Grada Siska objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Siska. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Siska s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život grada Siska. Kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Siska mogu biti osobe u dobi od 15 do 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području Grada Siska. Savjet mladih Grada Siska ima devet članova čiji mandat traje tri godine.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih koje, temeljem članka 9. stavka 4. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), moraju biti skupine od najmanje četrdeset (40) mladih.

Prilikom isticanja kandidature za člana Savjeta mladih Grada Siska, obavezno se predlaže i kandidat za zamjenika za svakog člana.

Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Siska podnose se na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Siska OVDJE ili osobno u pisarnici Grada Siska na adresi Marijana Cvetkovića 8, Sisak Caprag.

Popunjeni obrasci se, uz popratnu dokumentaciju i s naznakom „Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Siska“, dostavljaju ili slanjem poštom na adresu Grad Sisak, Gradsko vijeće, Odbor za izbore i imenovanja, Rimska 26, 44000 Sisak ili se osobno predaju u pisarnici Grada Siska na adresi Marijana Cvetkovića 8, Sisak Caprag.

Rok za dostavu prijedloga je petnaest (15) dana od dana objave Javnog poziva, tj. do 30. ožujka 2022. godine.

Uz obrazac kandidature, predlagatelj je dužan priložiti i izjave o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih Grada Siska, zatim životopis, motivacijsko pismo i presliku osobne iskaznice kandidata za člana Savjeta mladih Grada Siska te također životopis, motivacijsko pismo i presliku osobne iskaznice kandidata za zamjenika člana Savjeta mladih Grada Siska, izvadak iz registra udruga ili drugog odgovarajućeg registra (ne stariji od šest mjeseci), presliku statuta ukoliko prijedlog podnosi udruga te suglasnost roditelja o kandidaturi za maloljetne kandidate.

(Izvor: www.sisak.hr)

——–

Za sadržaj u ovome tekstu odgovorna je isključivo Agencija lokalne demokracije Sisak

PRETRAŽI STRANICU

Arhiva

REGISTRIRAJ SE I PRIMAJ NOVOSTI