Otvoren Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska

5. listopada 2021.

ROK ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA JE 13. LISTOPADA 2021. GODINE.

Gradonačelnica Grada Siska na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska dana 4. listopada 2021. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska

Kandidati za članove Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska mogu biti predstavnici pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Siska koje su organizatori volontiranja. Pravo predlaganja kandidata za članove Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska imaju pravne osobe sa sjedištem na području grada Siska koje su organizatori volontiranja sukladno članku 7. Zakona o volonterstvu (Narodne novine 84/21), odnosno: udruge, zaklade i fundacije, ustanove i svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti (neprofitna pravna osoba) te državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Organizacije, ustanove i institucije predlažu po jednog člana i jednog zamjenika člana, koji moraju biti punoljetne osobe. Ukoliko kandidirani članovi i zamjenici članova nisu prisutni na konstituirajućoj sjednici Povjerenstva, smatra se da je pravna osoba koja ih kandidira odustala od kandidature za članstvo u Povjerenstvu. Članovi i zamjenici članova Povjerenstva iz ostalih organizacija, ustanova i institucija biraju se tajnim glasovanjem. Kandidati koji nisu izabrani u članstvo Povjerenstva, mogu se pridružiti radu istoga kao promatrači.

Povjerenstvo za razvoj volonterstva Grada Siska ima sedam članova čiji mandat traje godinu dana, odnosno do usvajanja Volonterske politike Grada Siska za naredno razdoblje. Saziv se sastoji od predstavnika Grada Siska, Volonterskog centra Siska, Centra za socijalnu skrb Sisak  te organizacija civilnog društva (dva člana), odgojno-obrazovne institucije (jedan član) i ustanove u kulturi (jedan član).

Povjerenstvo za razvoj volonterstva Grada Siska obavlja slijedeće poslove:

  • potiče razvoj volonterstva na području grada Siska na način da prati provedbu lokalne volonterske politike te po potrebi predlaže izmjene i dopune iste,
  • priprema izvješća o provedbi volonterskih programa i politike te ih dostavlja Gradu Sisku,
  • osobito djeluje na promoviranju volonterstva te na poboljšavanju uvjeta za priznavanje i nagrađivanje volonterstva kroz predlaganje konkretnih mjera organizatorima volontiranja i Gradu Sisku,
  • provodi postupak i utvrđuje prijedlog Odluke o dodjeli godišnjih nagrada za volontere,
  • zaduženo je za izradu Strategije za razvoj volonterstva Grada Siska i Akcijskog plana za razvoj volonterstva Grada Siska te za praćenje njihove provedbe i predlaganje dopuna i izmjena istih.

Prijedlozi se podnose na propisanim obrascima i moraju biti ovjeren pečatom i potpisom ovlaštene osobe. 

Uz prijedlog, predlagatelj je dužan priložiti:

  • očitovanje o prihvaćanju kandidature za člana Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska i očitovanje o prihvaćanju kandidature za zamjenika člana Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska;
  • životopis kandidata za člana Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska i životopis kandidata za zamjenika člana Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska;
  • presliku Izvještaja o organiziranom volontiranju za 2020. godinu dostavljeno Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (ako je primjenjivo).

Prijedlozi kandidata podnose se isključivo elektronskim putem, skenirani, na adresu e-pošte:

povjerenstvo-za-razvoj-volonterstva@sisak.hr, s naznakom ”Prijedlog kandidata za izbor članova Povjerenstva za razvoj volonterstva Grada Siska”.

Dokument koji sadrži više stranica mora biti skeniran u jedinstveni dokument u .pdf formatu.

Javni poziv u cijelosti možete pročitati na stranici Grada Siska OVDJE

PRETRAŽI STRANICU

Arhiva

REGISTRIRAJ SE I PRIMAJ NOVOSTI