Program za mlade Sisačko-moslavačke županije (2024)

Nositelj projekta: Agencija lokalne demokracije Sisak

Partneri: Sisačko-moslavačka županija, Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije

Suradnici: Grad Petrinja, Grad Novska i Općina Lekenik

Vrijeme provedbe: 1. siječnja 2024. – 31. prosinca 2024.

Vrijednost: 15.000,00 EUR

Donator: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Nakon isteka Programa za mlade Sisačko-moslavačke županije 2019.-2023., potrebno je izraditi novi Program kako bi se osigurala kontinuirana sustavna podrška mladima u županiji. Program za mlade predstavlja strateški krovni dokument kojim se usmjerava politika za mlade te je zbog toga izuzetno važno da na snagu stupi novi Program za mlade Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2024. do 2028. godine.

Nositeljica ALD Sisak, partneri i suradnici zajedno će tijekom 12 mjeseci provedbe projekta izraditi prijedlog Programa za mlade SMŽ 2024.-2028. kroz javno-civilno partnerstvo i dijalog mladih s donositeljima odluka. Projekt stavlja mlade na čelo razvoja Programa te mladi aktivno sudjeluju u osmišljavanju i izradi novog Programa.

Provesti će se istraživanje o potrebama mladih u županiji te formirati Radna skupina za izradu Programa u kojoj će sudjelovati predstavnici mladih, donositelji odluka i osoba koje rade s mladima. Radna skupina će kroz zajedničko učenje o procesima izrade strateških dokumenata i utjecaja klimatskih promjena izraditi prijedlog Programa za mlade koji će biti predstavljen na javnoj raspravi i tijekom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Projekt doprinosi stvaranju poticajnog okruženja za aktivni angažman mladih u demokratskim procesima i životu zajednice na području SMŽ, kroz javno-civilno partnerstvo u području izrade politika za mlade temeljenih na principima participacije, uključivosti i održivog razvoja.

_________________________________________

Ovaj Projekt provodi se uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Korisnika i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Središnjeg državnog ureda.

Pretraži stranicu
PROJEKTI U PROVEDBI
ZAVRŠENI PROJEKTI
Povezane novosti